Tüzük

OTİZM DESTEK EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 – Derneğin Adı: “ Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği ” dir.

Derneğinmerkezi İstanbul ’dur.

Dernek,yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmekİçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 -Dernek,Otizimlibireylerin,teşhis konulduğu andan itibaren öz bakımda dahil olmak üzere bütünkişisel gelişim olanaklarının sağlandığı,kendilerini birey olarak ifadeedebildiği,bağımsız olarak toplumsal yaşama katılmasının önündeki engellerinortadan kaldırıldığı,sosyal güvencesinin sağlandığı,bilimsel araştırmalarınçoğaldığı,ailelerin destek mekanizmalarının geliştirildiği,dışlanma veayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir yaşamın gerçekleştirilmesine katkıdabulunmak amacı ilekurulmuştur.

DernekçeSürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi vegeliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panelgibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi içingerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçlarıdoğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi içinsağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekliizinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesiiçin ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayiişletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarınıdeğerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak vebunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşerimünasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernekfaaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacıngerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışındavakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekliizin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortakçalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi içingerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum veKuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamukurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecekgibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli krediihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikleraçmak,

15-Derneğinamacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğerderneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortakbir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacıngerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlüfaaliyette bulunmak,

17-SağlıkBakanlığı kuruluşları ile temasa geçerek erken tanı taraması ve çocuk sağlığıile ilgili tüm personelin otizm konusunda bilgilendirilmelerinisağlamak.Otizmli bireylerin sağlık kuruluşlarındaki her türlü sağlıkproblemlerini çözümlemek üzere çalışmalar yapmak,

18-Bubireylerin bireysel özelliklerine uygun eğitim ve öğretimi erken yaşlarda almalarınıtemin etmek,otizimli bireylerin kaynaştırma programı doğrultusunda normalokul,eğitim kurumlarında akranları çocuklarla birlikte eğitim almalarınısağlayarak,mümkün olan çabuklukta topluma kazandırılmalarını sağlamak,

19-Otizimlibireylerin geleceklerine ilişkin problemi çözmek,her türlü iş,sanat,spor veüretime katılımlarını sağlayacak okul,bakım yurdu ve yerleşim birimleriyaptırmak,

20-Otizimlibireylerin bedensel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak,topluma uyumlarınısağlamak amacıyla dinlenme yerleri,yaz kampları,kulüpler kurulmasını sağlamak,

21-Çalışmakonuları ile ilişkili kurumları,devletin ilgili birimlerini ve yerelyönetimleri bilgilendirerek,bu kurumların çalışmalarına,yeniyasa,yönetmelik,tüzük hazırlıklarına katkıda bulunacak rapor hazırlamak ,görüşoluşturmak ve bunları bu kurumlara iletmek.

22-Görevlitest ve değerlendirme,rehberlik ve özel eğitim personelinin otizm konusundabilgilendirilmelerini sağlamak,

23-İŞKUR ileyapılacak projelerde yer almak,eş paydaş projeler yapmak

24-Rehabilitasyonmerkezi açmak,

25-Etüdmerkezi açmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

ÜyeOlma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde3 – F iilehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden veMevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üyeolma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi içinTürkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bukoşul aranmaz.

Dernekbaşkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kuruluncaen çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde kararabağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilenüye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğinasıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğekabul edilen kişilerdir.

Derneğemaddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulukararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazlaolduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelereaktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul veüyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çokotuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4 -Her üye yazılı olarak bildirmekkaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyeninistifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmışsayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sonaerdirmez.

ÜyeliktenÇıkarılma

Madde 5 -Dernek üyeliğinden çıkarılmayıgerektiren haller.

1-Dernektüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilengörevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılıikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernekorganlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinintespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterindensilinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6 -Derneğin organları aşağıdagösterilmiştir.

1-Genelkurul,

2-Yönetimkurulu,

3-Denetim kurulu,

DernekGenel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde7 – Genel kurul, derneğin en yetkili kararorganı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılmasıdurumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlıüyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdekikayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilendelegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamandaolağan,

2-Y önetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veyadernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kuruluncaolağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıyaçağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genelkurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

Olağangenel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kuruluncabelirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü *

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göregenel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurulakatılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati,yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilanedilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresineya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçlarıkullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamamasısebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerdeyapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedigünden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamamasısebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakmasebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüneuygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihindenitibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genelkurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü *

Genelkurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği vederneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğunsağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıdaçoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetimkurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunanüyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gireceküyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleriveya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyaraktoplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsadurum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceğiyönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kuruluncabir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmeküzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divanheyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi içinyapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerinigöstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamalarızorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğininsağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yeralan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biritarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınmasızorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkıvardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurultoplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olmasıhalinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceğikişi oy kullanır.

Toplantıdagörüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ileyazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanınateslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeniseçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GenelKurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde8 -Genel kurulda,aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntemuygulanır.

Gizli oylama yapılacak olmasıdurumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oypusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılırve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genelkurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılanüyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar *

Bütünüyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile derneküyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir arayagelerek aldığı kararlar geçerlidir. Buşekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GenelKurulun Görev ve Yetkileri

Madde9 -Aşağıda yazılıhususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernekorganlarının seçilmesi,

2-Dernektüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetimve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetimkurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabuledilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesive gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarmahakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarınincelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernekiçin gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazmalların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetimkurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleriinceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernekyönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerineverilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleriiçin görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarınıntespit edilmesi,

10-Derneğinfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğinşubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ileilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğinuluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üyeolarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğinvakıf kurması,

14-Derneğinfesih edilmesi,

15-Yönetimkurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-D erneğin en yetkili organı olarak derneğindiğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuattagenel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev veYetkileri

Madde10 -Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulcaseçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilktoplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı,sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerdendolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göreyedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YönetimKurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetimkurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneğitemsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiyeyetki vermek,

2-Gelirve gider hesaplarına ilişkin işlemleriyapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğinçalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genelkurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır vetaşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genelkurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesinisağlamak,

6-Derneğin şubelerinindenetlenmesini sağlamak,

7-Gereligörülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genelkurulda alınan kararları uygulamak,

9-Herfaaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelirtablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçeninuygulanmasını sağlamak,

11-Derneğeüye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmekiçin yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatınkendisine verdiği diğer görevleri yapmakve yetkileri kullanmak,

DenetimKurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerdendolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göreyedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DenetimKurulunun Görev ve Yetkileri

Denetimkurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi içinsürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösteripgöstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygunolarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usulleregöre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir raporhalinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıyaçağrılmasını isteyebilir.

DerneğinGelir Kaynakları

Madde 12 -Derneğin gelir kaynaklarıaşağıda sayılmıştır.

1-Üyeaidatı: Üyelerden aylık olarak ta 1 TL aidatalınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şubeödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsiledilen üye ödentilerinin %50’si altı aydabir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçekve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay veyemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferansgibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilengelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuathükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmekiçin ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerdenelde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

DerneğinDefter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde13- Defter tutma esasları;

Dernekte,işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin DerneklerYönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip edenhesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesapdöneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldanitibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetimkurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğinticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi UsulKanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KayıtUsulü

Derneğindefter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygunolarak tutulur.

TutulacakDefterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterlertutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacakesaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulukararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altıtoplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üyeolarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftereişlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftereişlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve gidenevraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakınasılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelenveya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adınaalınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındıbelgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğ

Konya Otizm Uygulama Araştırma ve Dayanışma Derneği

Kurum faaliyet alanları; Eğitim, Savunu Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği, Otizmli birey ve ailesi odaklı tanı, rapor yol haritasına klavuzluk için kurulmuştur.

İletişim

Konya  Email: bilgi@otistik.org

Türkiye Otizm Meclisi üyesidir.

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi 2020

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Konya Otizm Uygulama Araştırma ve Dayanışma Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.